Lưu ý: kích thước file < 10Mb. Định dạng file cho phép là tài liệu (excel, word, pdf, powpoint), ảnh (png, jpg) và file nén (zip, rar)